Skip to main content

Môi giới bất động sản không được hành nghề tự do từ ngày 01/01/2025

Theo quy định mới thì cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025 và thay thế cho Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Môi giới bất động sản không được hành nghề tự do từ ngày 01/01/2025

Theo đó tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

- Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản) và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản;

+ Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ;

+ Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản;

+ Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

- Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

+ Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Như vậy, từ 01/01/2025, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do mà phải hành nghề trong một doanh nghiệp.

Quy định về thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản 

Căn cứ Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản được quy định như sau:

- Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

- Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản.

Quyền của cá nhân hành nghề môi giới bất động sản từ 01/01/2025

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền sau đây:

- Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023;

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch;

- Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra;

- Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản theo quy định 

(Khoản 2 Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

 Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved