Skip to main content

TỔNG HỢP CÁC BẢN ÁN TRANH CHẤP LỐI ĐI CHUNG (P1)

Bản án số: 393/2015/DS-ST Ngày: 21/8/2015 Vụ án: “Tranh chấp lối đi chung”

Từ ngày 01/01/2021 nhiều chính sách mới gỡ khó cho nhà đầu tư

Luật Đầu tư 2020 hướng đến mục tiêu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách,

Từ 01/7/2021: Công dân bị xóa hộ khẩu trong 9 trường hợp

Từ 01/7/2021: Công dân bị xóa hộ khẩu trong 9 trường hợp, Các trường hợp bị xóa hộ khẩu, Các trường hợp bị cắt hộ khẩu, quy định tại Điều 24 Luật Cư trú 2020 về việc xóa đăng ký thường trú

10 đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

10 đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư, Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư, Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, Dự án ưu đãi đầu tư

Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Thủ tướng ban hành

Bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Thủ tướng ban hành, Ngày 19/12/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

04 điểm mới về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021

04 điểm mới về chính sách ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021, danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, Các hình thức ưu đãi đầu tư, Quy định về dự an đầu tư mới, Vai trò của Luật đầu tư 2020, Điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Nguyên tắc áp dụng trong ưu đãi đầu tư

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư quy định như thế nào? ... Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, Ưu đãi đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Quy định về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy định về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Khái niệm dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

03 trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động theo Luật Đầu tư 2020

03 trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động theo Luật Đầu tư 2020, Quyết định dừng thực hiện dự án, Quy định về dừng thực hiện dự án, Luật đầu tư 2020, Dừng thực hiện dự án, Thu hồi dự án theo Luật đầu tư 2020Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved