Skip to main content

Điều khoản mẫu

"Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm Hoà giải thương mại OPIC Việt Nam (OPIC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.”

Gửi yêu cầu tới luật sư OPIC

Gửi yêu cầu tới luật sư

Nếu bạn có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc sử dụng mẫu liên hệ được nêu bên dưới.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved